1- اولین کنفرانس بین المللی حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار

 

2- اولین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

 

3- دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

 

4- اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

 

5- دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

 

6- کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها

 

7- کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

 

8- دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران

 

9- دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار 

 

10- اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اندیشه نظریه و روش ها 

 

11- سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

 

12- کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

 

13- دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

 

14- کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

 

15- دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

 

16- کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

 

17- اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

 

18- کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21 

 

 

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش