کارگاه های آموزشی آتی:

 

نام کارگاه: کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های هوشمند در حمل و نقل ریلی

استاد کارگاه: دکتر سید سعید فاضل (رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)

محل برگزاری: تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گواهی معتبر: از سوی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران (تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه)  

 


 

نام کارگاه: کارگاه آموزشی اصول عملکرد و نحوه کنترل مبدل های ترکشن در حمل و نقل ریلی

استاد کارگاه: دکتر سید سعید فاضل (رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)

محل برگزاری: تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گواهی معتبر: از سوی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران (تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه)  

 


 

نام کارگاه: کارگاه عملی پایش وضعیت ارتعاشات

استاد کارگاه: دکتر محمد علی رضوانی (معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)

محل برگزاری: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گواهی معتبر: از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران

 


 

 

نام کارگاه: کارگاه آموزشی نکات کلیدی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرای زیرسازی راه آهن سریع السیر

استاد کارگاه: دکتر مرتضی اسماعیلی (دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)

محل برگزاری: تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گواهی معتبر: از سوی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران (تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه)   

 


 

برخی از سوابق کارگاه های آموزشی در برخی از کشورهای آسیایی (بجز ایران):

 

1) The Member of the International Steering Committee of the 1st International Workshop on High Speed and Intercity Railway (IWHIR 2011), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), Shenzhen and Hong Kong, SAR, China, July 19-22, 2011.

2) The Member of Technical Program Committee for the 2015 International Workshop on Material Science and Environmental Engineering (IWMSEE 2015), August.7-9, 2015, Wuhan, China.

3) The Member of Technical Program Committee for the 2016 International Workshop on Material Science and Environmental Engineering (IWMSEE 2016), January 22-24, 2016, Wuhan, China.

4) The Editor, the Member of International Technical Program Committee and a Reviewer for the Papers of the 2017 International Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017), October 27th -29th, 2017, Kunming, Yunnan, China. 

5) The Editor, the Member of Technical Program Committee and a Reviewer for the Papers of the International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018), Xiamen, Fujian, China, March 24th-26th, 2018.

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش