اندونزی

2 رویداد


1) The Member of the Program Committee for 2012 International Conference on Green and Ubiquitous Technology (Green- Ubiquitous Tech, GUT-2012), 7-8 July, 2012, Bandung, Indonesia.

2) The Member of the Program Committee for the International conference in Healthcare Informatics and Biomedical Engineering Systems (HiBES 2012), Bandung, Indonesia, 7-8 July 2012.

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش