ژاپن

1 رویداد


1) The Publication Chair for the 2015 SSR International Conference on Social Sciences and Information (SSR-SSI 2015), November 29-30, 2015, Tokyo, Japan.
  

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش