اهداف انتخابی نام آسیا همایش

 

بخش اول:

آسیا: به جهت سوابق متعدد در همایش های کشورهای آسیایی

 

بخش دوم:

همایش: به جهت موضوع فعالیت (برگزاری همایش)

برخی سوابق آسیایی (بی شمار رویداد در بیش از 13 کشور آسیایی)

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش