مالزی

1 رویداد


1) The Publication Chair for the 2016 6th International Conference on Education and Sports Education (ESE 2016), March 22-23, 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.

برخی سوابق آسیایی شرکت آسیا همایش (بی شمار رویداد در بیش از 13 کشور آسیایی)

آدرس آسیا همایش