سال 1400

www.hamayesh.asia

 

برنامه نمایشگاه های بین المللی

 برنامه نمایشگاه های بین المللی

برنامه نمایشگاه بین المللی تهران - برنامه نمایشگاه بین المللی اهواز

برنامه نمایشگاه بین المللی تبریز - برنامه نمایشگاه بین المللی شیراز

برنامه نمایشگاه بین المللی اصفهان - برنامه نمایشگاه بین المللی مشهد

برنامه نمایشگاه بین المللی قائمشهر - برنامه نمایشگاه بین المللی قم

برنامه های نمایشگاه بین المللی قزوین - برنامه های نمایشگاه بین المللی قائمشهر

برنامه نمایشگاه بین المللی فارس - برنامه نمایشگاه بین المللی همدان

برنامه های نمایشگاه بین المللی تهران - برنامه نمایشگاه بین المللی خرم آباد

برنامه نمایشگاه بین المللی خوزستان - برنامه نمایشگاه بین المللی پل شهرستان اصفهان

برنامه نمایشگاه بین المللی سنندج - برنامه نمایشگاه بین المللی سال

برنامه نمایشگاه بین المللی یزد - برنامه ی نمایشگاه بین المللی تهران

برنامه ی نمایشگاه بین المللی مشهد - برنامه ی نمایشگاه بین المللی تبریز

برنامه ی نمایشگاه بین المللی شیراز - برنامه نمایشگاه بین المللی اهواز

برنامه نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب - برنامه نمایشگاه بین المللی تهران سال

برنامه نمایشگاه بین المللی تبریز سال - برنامه نمایشگاه بین المللی تهران امروز

برنامه نمایشگاه بین المللی مشهد سال - برنامه نمایشگاه بین المللی در سال

برنامه نمایشگاه بین المللی کرمان - برنامه نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

برنامه نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز - برنامه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برنامه نمایشگاه بین المللی کرج - برنامه نمایشگاه بین المللی کشاورزی

برنامه نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان - برنامه نمایشگاه بین المللی گرگان

برنامه نمایشگاه بین المللی گلستان - برنامه نمایشگاه بین المللی گلستان شیراز

برنامه نمایشگاه بین المللی گیلان - برنامه نمایشگاه بین المللی رشت

برنامه نمایشگاه بین المللی دبی - برنامه نمایشگاه بین المللی در سال

برنامه نمایشگاه مصلی تهران - برنامه نمایشگاه صنعت ساختمان

برنامه نمایشگاه صنایع دستی - برنامه نمایشگاه صنایع غذایی

برنامه فیزیکی نمایشگاه صنایع دستی – برنامه نمایشگاههای صنایع دستی

برنامه نمایشگاه قائمشهر - برنامه نمایشگاه قزوین - برنامه نمایشگاه قم

برنامه نمایشگاه بین المللی قزوین - برنامه نمایشگاهی قزوین

برنامه نمایشگاه فارس - برنامه نمایشگاه فرش گیلان

برنامه فیزیکی نمایشگاه – برنامه فیزیکی نمایشگاه نقاشی

برنامه فیزیکی نمایشگاه دائمی - برنامه فیزیکی نمایشگاه بین المللی

برنامه فیزیکی نمایشگاه کتاب - برنامه فیزیکی نمایشگاه ماشین

برنامه فیزیکی نمایشگاه صنایع دستی - برنامه فیزیکی نمایشگاه هنری

برنامه فیزیکی نمایشگاه اتومبیل - برنامه فیزیکی غرفه نمایشگاهی

برنامه فیزیکی نمایشگاه خودرو - برنامه فیزیکی نمایشگاه معماری

برنامه فعلی نمایشگاه بین المللی – برنامه نمایشگاههای فارس

برنامه نمایشگاه عکس - برنامه نمایشگاه عراق - برنامه نمایشگاهی عراق

برنامه نمایشگاه بندرعباس - برنامه نمایشگاه بین المللی عمان

برنامه نمایشگاه های بندرعباس – برنامه نمایشگاه های تهران

برنامه نمایشگاه همدان – برنامه نمایشگاه های پل شهرستان اصفهان

برنامه نمایشگاه های مصلی - برنامه نمایشگاه های ارومیه

برنامه نمایشگاه های اصفهان - برنامه نمایشگاه های بین المللی

برنامه نمایشگاه خرم آباد - برنامه نمایشگاه خیابان حجاب تهران

برنامه نمایشگاه خودرو - برنامه نمایشگاههای خوزستان

برنامه نمایشگاه سالن حجاب - برنامه نمایشگاه جنوب شرق کرمان

برنامه نمایشگاه پارک جنگلی ارومیه – جدول برنامه نمایشگاه بین المللی تهران

برنامه جدید نمایشگاه بین المللی - برنامه نمایشگاه های پارک جنگلی ارومیه

برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب – جدول برنامه نمایشگاه بین المللی اصفهان

جدول برنامه نمایشگاه بین المللی شیراز - برنامه نمایشگاه چهل سرا

جدول برنامه نمایشگاه بین المللی مشهد - جدول برنامه نمایشگاه تهران

جدول برنامه های نمایشگاه پل شهرستان اصفهان

جدول زمانبندی نمایشگاه بین المللی تهران - جدول زمانبندی نمایشگاه بین المللی مشهد

جدول زمانبندی نمایشگاه تهران - جدول زمانبندی نمایشگاه بین المللی شیراز

جدول زمانبندی نمایشگاه اصفهان - جدول زمانبندی نمایشگاه بین المللی اهواز

جدول زمان بندی نمایشگاه بین المللی تبریز - جدول زمانبندی نمایشگاه های تهران

جدول زمان بندی نمایشگاه بین المللی اصفهان - جدول زمانبندی نمایشگاه بین المللی رشت

جدول زمان بندی نمایشگاه بین المللی شیراز - جدول زمان بندی نمایشگاه بین المللی مشهد

جدول زمانی نمایشگاه بین المللی تهران - جدول زمانی نمایشگاه بین المللی تبریز

برنامه نمایشگاه چین - برنامه نمایشگاهی چین - برنامه نمایشگاه پارک شاهد کرمانشاه

برنامه نمایشگاه پارک گفتگو - برنامه نمایشگاه شیراز گلستان

برنامه نمایشگاه شهر آفتاب تهران - برنامه نمایشگاه شهرک گلستان شیراز

برنامه نمایشگاه شهرکرد - برنامه نمایشگاه سال - برنامه نمایشگاه سئول

برنامه نمایشگاههای سال - برنامه نمایشگاهی سال

برنامه سالانه نمایشگاه بین المللی تهران - برنامه نمایشگاه یزد

برنامه سالانه نمایشگاه بین المللی تبریز - برنامه سالانه نمایشگاه بین المللی شیراز

برنامه نمایشگاهی بوستان گفتگو - برنامه نمایشگاهی شیراز

برنامه نمایشگاهی ایران مال - برنامه نمایشگاهی شهر آفتاب

برنامه نمایشگاهی برج میلاد - برنامه نمایشگاهی ارومیه

برنامه نمایشگاهی مصلی تهران - برنامه نمایشگاهی کرمان

برنامه نمایشگاهی تهران - برنامه نمایشگاهی تبریز - برنامه نمایشگاهی اصفهان

برنامه نمایشگاهی مشهد - برنامه نمایشگاهی کیش - برنامه نمایشگاهی شیراز

برنامه نمایشگاهی ارومیه - برنامه نمایشگاهی ایتالیا - برنامه نمایشگاهی ترکیه

برنامه نمایشگاهی مازندران - برنامه نمایشگاهی کرمان - برنامه نمایشگاهی کرمانشاه

برنامه نمایشگاهی گرگان - برنامه نمایشگاههای نقاشی تهران

برنامه نمایشگاههای خوزستان - برنامه نمایشگاههای تهران

برنامه نمایشگاههای اصفهان - برنامه نمایشگاههای سال

برنامه نمایشگاههای پل شهرستان اصفهان - برنامه نمایشگاههای مشهد

برنامه نمایشگاههای بین المللی تبریز - برنامه نمایشگاههای مصلی

برنامه نمایشگاههای برج میلاد - برنامه نمایشگاههای بین المللی تهران

برنامه نمایشگاههای صنایه دستی - برنامه نمایشگاههای قزوین

برنامه نمایشگاهی استانبول - برنامه نمایشگاهی عراق - برنامه نمایشگاهی چین

برنامه نمایشگاه بین المللی اهواز - برنامه نمایشگاه بین المللی گرگان

لیست برنامه نمایشگاه بین المللی تهران – لیست برنامه نمایشگاه بین المللی اصفهان

لیست برنامه نمایشگاه بین المللی تبریز - لیست برنامه نمایشگاه بین المللی مشهد

لیست برنامه نمایشگاه بین المللی شیراز - لیست برنامه های نمایشگاه بین المللی مشهد

لیست برنامه های نمایشگاه بین المللی تبریز - لیست برنامه های نمایشگاه تهران

لیست برنامه های نمایشگاه پل شهرستان اصفهان

برنامه نمایشگاه استانبول - برنامه نمایشگاه آفتاب - برنامه نمایشگاه های شهر آفتاب

برنامه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب - برنامه نمایشگاه تهران

برنامه نمایشگاهی تهران - برنامه نمایشگاههای تهران

برنامه نمایشگاههای نقاشی تهران - برنامه نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

برنامه نمایشگاه مجازی - برنامه نمایشگاه کرمانشاه

برنامه نمایشگاه کاسپین زنجان - برنامه نمایشگاه کیش - برنامه نمایشگاه کتاب

برنامه نمایشگاه کتاب استانی - برنامه نمایشگاه کشاورزی - برنامه نمایشگاه کشور

برنامه نمایشگاه گیلان - برنامه نمایشگاه گرگان - برنامه نمایشگاه گفتگو

برنامه نمایشگاه گوانجو - برنامه نمایشگاه گردشگری - برنامه نمایشگاه گل

برنامه نمایشگاه زنجان - برنامه نمایشگاه زاهدان

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین المللی تهران - برنامه زمانبندی نمایشگاه بین المللی تبریز

برنامه زمانبندی نمایشگاه اصفهان - برنامه زمانبندی نمایشگاه بین المللی شیراز

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین المللی مشهد - برنامه زمانبندی نمایشگاه پل شهرستان اصفهان

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین المللی اهواز - برنامه زمان بندی نمایشگاه بین المللی اصفهان

برنامه زمانبندی نمایشگاه همدان - برنامه زمانبندی نمایشگاه کرمان

برنامه زمان بندی نمایشگاه های تهران - برنامه زمان بندی نمایشگاه شیراز

برنامه زمانبندی نمایشگاه تهران - برنامه زمان بندی نمایشگاه کیش

برنامه زمان بندی نمایشگاه اصفهان - برنامه زمان بندی نمایشگاه بین المللی تهران

برنامه زمان بندی نمایشگاه بین المللی شیراز

برنامه زمانی نمایشگاه بین المللی تبریز - برنامه نمایشگاه رشت

برنامه زمانی نمایشگاه بین المللی تهران - برنامه زمانی نمایشگاه بین المللی شیراز

برنامه زمانی نمایشگاه پل شهرستان اصفهان - برنامه زمانی نمایشگاه اصفهان

برنامه زمانی نمایشگاه بین المللی ارومیه - برنامه زمانی نمایشگاه بین المللی بوشهر

برنامه زمانی نمایشگاه تهران - برنامه زمانی نمایشگاه بین المللی مشهد

برنامه نمایشگاه دایمی رشت - برنامه نمایشگاه های رشت

برنامه نمایشگاه بین المللی رشت - برنامه نمایشگاه دائمی اهواز

برنامه نمایشگاه دائمی تهران - برنامه نمایشگاه دبی

برنامه نمایشگاه دائمی قم - برنامه نمایشگاه دائمی شیراز

برنامه نمایشگاه دائمی همدان - برنامه نمایشگاه دائمی یزد

برنامه نمایشگاه دائمی اصفهان - برنامه نمایشگاه دایمی رشت

برنامه نمایشگاه دائمی اراک - برنامه نمایشگاه دائمی - برنامه نمایشگاه دائمی رشت

برنامه های نمایشگاه دائمی قم - برنامه نمایشگاه های دائمی تهران

برنامه محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران - برنامه نمایشگاه دائمی مشهد

برنامه نمایشگاههای فارس - برنامه نمایشگاههای همدان

برنامه نمایشگاههای خوزستان - برنامه نمایشگاههای شهرداری تهران

برنامه نمایشگاههای شیراز - برنامه نمایشگاههای سال

برنامه نمایشگاههای یزد - برنامه نمایشگاههای بین المللی تهران

برنامه نمایشگاههای تبریز - برنامه نمایشگاههای ارومیه

برنامه نمایشگاههای اهواز - برنامه نمایشگاههای اراک

برنامه نمایشگاههای استان اصفهان - برنامه نمایشگاههای ترکیه

برنامه نمایشگاههای کیش - برنامه نمایشگاههای کرمان

برنامه نمایشگاههای کرج - برنامه نمایشگاههای کشاورزی

برنامه نمایشگاههای دائمی تهران - برنامه نمایشگاههای دبی

برنامه نمایشگاه دائمی قزوین – برنامه فیزیکی نمایشگاه گل و گیاه 

برنامه نمایشگاه های پل شهرستان اصفهان - برنامه نمایشگاه های تهران 

برنامه نمایشگاه های تبریز - برنامه نمایشگاه های بوستان گفتگو 

برنامه نمایشگاه های رشت - برنامه نمایشگاه های مشهد 

برنامه نمایشگاه های مصلی - برنامه نمایشگاه های بین المللی اصفهان 

برنامه نمایشگاه های دائمی تهران - برنامه نمایشگاه های قزوین 

برنامه نمایشگاه های قم - برنامه نمایشگاه های همدان 

برنامه نمایشگاه های پارک جنگلی ارومیه – برنامه ی نمایشگاه های پل شهرستان اصفهان 

برنامه نمایشگاه های شهر آفتاب - برنامه نمایشگاه های شیراز 

برنامه نمایشگاه های سال - برنامه نمایشگاه های سنندج 

برنامه نمایشگاه های یزد - برنامه های نمایشگاه بین المللی یزد 

برنامه نمایشگاه های بین المللی اصفهان - برنامه نمایشگاه های بین المللی تهران 

برنامه نمایشگاه های بین المللی تبریز - برنامه نمایشگاه های برج میلاد 

برنامه نمایشگاه های بین المللی شیراز - برنامه نمایشگاه های بندرعباس 

برنامه نمایشگاه های بین المللی کیش - برنامه نمایشگاه های کیش 

برنامه نمایشگاه های کتاب استانی - برنامه نمایشگاه های کرمان 

برنامه نمایشگاه های کرج - برنامه نمایشگاه های گیلان 

برنامه نمایشگاه های گرگان - برنامه نمایشگاه های زاهدان 

برنامه نمایشگاه های رشت - برنامه نمایشگاه های دائمی تهران 


برنامه نمایشگاه های کشور

 ثبت سفارش پرسنل نمایشگاهی


 

آسیا همایش

برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

آسیا همایش
لوگوی آسیا همایش

شرکت آسیا همایش | اسپانسرینگ | معرفی اسپانسر

اسپانسر | جذب اسپانسر مالی | اسپانسر مالی ایده ها

برگزاری همایش | برگزاری ایونت | برگزاری نمایشگاه

رزرو سالن همایش | برنامه نمایشگاه | اخبار نمایشگاه

برگزاری کنفرانس | برگزاری جشنواره | تقویم همایش

برگزاری نشست تخصصی | برگزاری سمینار آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی | ثبت نام نمایشگاه | مترجمی

کارآفرینی | تامین نیروی انسانی | کاریابی | استخدامی

تامین پرسنل نمایشگاهی | اخبار و تقویم نمایشگاه ها

آژانس تبلیغاتی | خدمات بازاریابی و فروش محصولات

بی تی ال | بازاریابی و تبلیغات | تامین نیروی بازاریاب

دیجیتال برندینگ | بازاریابی رویداد | ایونت مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ | بازاریابی دیجیتال | تحقیقات بازار

سمپلینگ و پروموشن | تامین نیروی پروموتر و سمپلر

تبلیغات پیشبرد فروش | افزایش مشتری | درآمدزایی

افزایش فروش | بهبود فضای کسب و کار و استارتاپ

حمایت از شرکت های نوپا | ویزیتوری | تبلیغات میدانی

تبلیغات محیطی ارزان | نصب اپلیکیشن | جذب مشتری

طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی | بازاریابی میدانی

درخواست بازاریاب | درخواست اسپانسر | مرچندایزر

تشریفات نمایشگاهی | کافی من | کافه من | باریستا من

بیوگرافی آسیا همایش

آسیا همایش

آسیا همایش بسیار مفتخر است با بیش از 20 سال تجربه 

و پشتوانه علمی و تخصصی در سرتاسر قاره آسیا در بیش از 

13 کشور آسیایی با بیش از 30 هزار نیروی انسانی فعال در

سرتاسر کشور به عنوان یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران، 

اقدام به برگزاری و مشارکت در بی شمار رویداد بین المللی

و داخلی شامل انواع همایش، نمایشگاه و ایونت با ارائه کلیه

خدمات از جمله متولی یا مجری برگزاری، تامین منابع انسانی،

انواع تبلیغات و بازاریابی به روش BTL، دیجیتال مارکتینگ،

اجرای سمپلینگ و پروموشن و جذب اسپانسر نموده است...

سایت آسیا همایش نیز از گذشته تا به امروز، طی سال های

متوالی جزو بهترین رتبه های الکسا ایران و جهان بوده است.

آسیا همایش، سالها به عنوان بهترین شرکت تامین بازاریاب،

با بهره گیری از جدیدترین متدهای تبلیغات و برندسازی، در

حال مشاوره بازاریابی به انواع حوزه های کسب و کار است.

 

سوالات متداول آسیا همایش

  • ایونت چیست؟
  • چگونه اسپانسر پیدا کنیم؟
  • چگونه اسپانسر شویم؟
  • کار پروموت چیست؟
  • پروموشن چیست؟
  • سمپلینگ چیست؟
  • شغل پروموتر چیست؟
  • شغل سمپلر چیست؟
  • نیروی پروموتر کیست؟

 

شعار آسیا همایش

آسیا همایش 

برگزاری همایش با آسیا همایش 

با ما بدرخشید ...
 
 

آدرس آسیا همایش

رسانه های آسیا همایش

Telegram  آسیا همایش  instagram  facebook  

twitter  linkedin  Pinterest  youtube

ASIAHAMAYESH

 

اپلیکیشن آسیا همایش

دریافت از بازار

دریافت از مایکت

دریافت مستقیم نسخه اندروید

 

راز موفقیت آسیا همایش

آسیا همایش

 "جایگاه آسیا همایش در درون قلب هاست

و نه در ذهنها؛ چرا که نامها از ذهنها فراموش

میگردد اما در قلبها همواره جاودانه خواهد ماند"

دکتر حمید یعقوبی سرای
مدیریت آسیا همایش