تایلند

31 رویداد


1) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Management Engineering and Computer Application (MECA2015), January 16-17, 2015, Phuket, Thailand.

2) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Artificial Intelligence and Control Automation (AICA2015), January 16-17, 2015, Phuket Island, Thailand.
3) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Testing and Measurement: Techniques and Applications (TMTA2015), January 16-17, 2015, Phuket Island, Thailand.
4) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015), January 16-17, 2015, Phuket Island, Thailand.

5) The Member of Organizing Committee and Technical Program Committee (TPC) for the  International Conference on Residuals Science and Environmental Engineering (ICRSEE2015), Phuket Island, Thailand, Oct 01-03, 2015.

6) The Member of Technical Program Committee for the the 3nd International Conference on Application of Materials Science and Environmental Materials (AMSEM2015), Phuket Island, Thailand, Oct 01-03, 2015.

7) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications(CISIA2015), June 28-29, 2015, Bangkok, Thailand.

8) The Member of International Scientific Committee for the 2015 2nd International Conference on Environment Engineering and Computer Application (ICEECA2015), December 18-19, 2015, Phuket, Thailand.

9) The Member of International Scientific Committee for the 2015 2nd International Conference on Remote Sensing and Smart City (RSSC2015), Phuket, Thailand, August 23-24, 2015.

10) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Education, Management and Systems Engineering (EMSE2015), August 23-24, 2015, Phuket, Thailand.

11) The Member of International Scientific Committee for the 2015 2nd International Conference on Advances in Management Engineering and Information Technology (AMEIT2015), October 25-26, 2015, Bangkok, Thailand.

12) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Electrical, Automation and Mechanical Engineering (EAME2015), July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

13) The Member of International Scientific Committee and Technical Program Committee and a Reviewer for the Papers of the 2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (SEEE2015), July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

14) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Modern Education and Management Innovation (MEMI2015), August 23-24, 2015, Phuket, Thailand.

15) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Advances in Management Science and Engineering (AMSE2015), July 26-27, 2015, Phuket, Thailand.

16) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Civil, Transport and Urban Engineering (CTUE2015), October 25-26, 2015, Bangkok, Thailand.

17) The Member of International Scientific Committees for the 2015 International Conference on Information Science and Management Engineering (ICISME2015), December 20-21, 2015, Phuket, Thailand.

18) The Member of the International Scientific Committees and Technical Program Committee for the 2016 International Conference on Electrical, Mechanical and Industrial Engineering (ICEMIE2016), April 24-25, 2016, Phuket, Thailand.

19) The Member of the International Scientific Committees for the 2016 International Conference on Measurement and Test Methodologies, Technologies and Applications (MTMTA2016), April 24-25, 2016, Phuket, Thailand.

20) The Member of the Technical Program Committee for the 2016 International Conference on Communications and Computer Engineering (ICCCE 2016), Pattaya, Thailand, June 8-9, 2016.

21) The Member of International Scientific Committees for the 2016 International Conference on Measurement, Test and Industrial Application (ICMTIA2016), June 26-27, 2016, Chiang Mai, Thailand.

22) The Member of International Scientific Committees for the 2016 International Conference on Advanced Education and Management Engineering (AEME2016), October 29-30, 2016, Bangkok, Thailand.

23) The Member of International Scientific Committees for the 2016 International Conference on Applied Mathematics and Mechanics (ICAMM2016), October 29-30, 2016, Bangkok, Thailand.

24) The Member of International Scientific Committees for the 2017 2nd International Conference on Computer, Network Security and Communication Engineering(CNSCE2017), March 26-27, 2017, Bangkok, Thailand.

25) The Member of Technical Program Committee for the 2017 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD2017), April 21-22, 2017, Phuket, Thailand.

26) The Member of Technical Committees for 2017 International Seminar on Social Science and Humanities Research (SSHR 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

27) The Member of Technical Committees for the 2017 International Seminar on Business Management and Engineering Management (BMEM 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.  

28) The Member of Technical Committees for the 2017 International Seminar on English Teaching and Education Management (ETEM 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

29) The Member of Technological Committees for the The 3rd International Conference on Management and Engineering (CME 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.  

30) The Member of Technological Committees for the 2017 World Conference on Management Science and Human Social Development (MSHS 2017) December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

31) The Member of International Technical Committees for the 2017 2nd International Conference on Materials, Manufacturing and Mechanical Engineering (MMME2017), Phuket, Thailand, December 29-30, 2017.

سوابق آسیایی شرکت آسیا همایش

آسیا همایش

پرچم دار برترین برندها

برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

شرکت آسیا همایش

لوگوی شرکت آسیا همایش

 

خدمات آسیا همایش

آسیا همایش

برگزاری همایش | برگزاری ایونت | برگزاری نمایشگاه

جذب اسپانسر مالی | اسپانسرینگ | معرفی اسپانسر

کارآفرینی | تامین منابع انسانی | کاریابی و استخدام

 

اپلیکیشن آسیا همایش

دریافت از بازار

دریافت از مایکت

دریافت مستقیم نسخه اندروید

 

آدرس آسیا همایش

رسانه های آسیا همایش

Telegram  whatsapp  instagram  facebook  

twitter  linkedin  Pinterest  youtube

ASIAHAMAYESH